Get social with us!

Special Professional Skills

image

ทกั ษะการสนทนาทางโศรศพั ทแ์ ละการบริการลกู ค้าให้ประสบความสาเรจ็

พฒั นาทกั ษะการสื่อสาร - สนทนาทางโทรศพั ทอ์ ย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการบริการลกู ค้า

หวัข้อการเรียน:

• สอ่ืสารทางโทรศพัทก์บัลกูคา้,เพอ่ืนรว่มงานและผบู้งัคบับญัชาอยา่งมปีระสทิธภิาพ
• หลกี เลย่ี งความผดิ พลาด, ความไมส่ ุภาพ และความไมเ่ ป็นมอื อาชพี ในการสนทนาทางโทรศพั ทก์ บั ลกู คา้
• สอ่ืสารในทป่ีระชุมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
• ทกัษะการนําเสนออยา่งมนั่ใจผา่นการประชุมทางวดิโีอ
• การสอ่ืสารทางโทรศพัทอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพในทุกแงม่มุธุรกจิและการทาํงาน
• วธิกีารสนทนากบัลกูคา้
• ทกัษะการฟัง
• ทกัษะการสอ่ืสารทางโทรศพัท์
• การสรา้งความประทบัใจครงั้แรก
• การใหบ้รกิารลูกคา้อยา่งเป็นเลศิ
  

คาอธิบาย:

การบรกิารลกูคา้ คอืโอกาสทบ่ีรษิทัจะไดส้รา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้,แกป้ัญหาและแสดงถงึความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ การ บรกิารอยา่งเป็นเลศิและมปีระสทิธภิาพจะทาํใหลู้กคา้ใชบ้รกิารของบรษิทัไปไดอ้กีนานและนนั่เป็นเหตุผลทก่ีารอบรมดา้น การบรกิ ารลกู คา้ มคี วามสาํ คญั ไมน่ ้อยไปกวา่ การฝึกอบรมอ่นื ๆ เมอ่ื ลูกคา้ ไดร้ บั การบรกิ ารทด่ี แี ละเป็นทป่ี ระทบั ใจ สงิ่ ท่ี ตามมา คอื คาํ ชมเชย และการโฆษณาบอกต่อแบบปากต่อปากนนั่ เอง

หวัข้อการเรียน:

• เขา้ใจความตอ้งการขนั้พน้ืฐานและการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
• กฎทองของการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้
• วธิ จี ดั การกบั ลกู คา้ ประเภทต่าง ๆ (โดยเฉพาะ ลูกคา้ ทใ่ี หบ้ รกิ ารยาก และ โมโหงา่ ย)
• วธิกีารสรา้งความประทบัใจครงั้แรกและการสร้างรอยยม้ิใหลู้กคา้
• ทกัษะการฟังและการสนทนาทางโทรศพัทแ์ละอ่นื ๆอกีมากมาย

ทกัษะการสื่อสาร

– ทกัษะการสื่อสารทางโทรศพัท์ในทท่ีาํงานมบีทบาทสาํคญัต่อความสาํเรจ็ทางธุรกจิการประชุม
ทางไกล,การนําเสนอความคบืหน้ากบัลกูคา้,การประชุมทางSkype/Zoomรวมถงึการสมัภาษณ์งานลว้นแต่ทจ่ีะตอ้งใช้ โทรศพัทแ์ละสมารท์โฟนในยคุดจิติอลเช่นน้ี
คุณคอืหนึง่ในผทู้ตี่อ้งสือ่สารทางโทรศพัท์เพอื่ทํางํานทไี่ดร้บัมอบหมํายภํายในองคก์รใชห่รอืไม?่
ในทมีของคุณมพีนกังานใหมท่ข่ีาดประสบการณ์และกลวัการสนทนากบัลกูคา้ทางโทรศพัทแ์ละตอบสนองกบัลกูไดช้า้ใช่ หรอืไม่?
ในทีมของคณุมีพนักงานอายนุ้อยทีย่งัขาดประสบการร์การให้บริการทางโทรศพัทแ์ก่ของลกูค้าใช่หรือไม่?
หลกัสตูรน้สีาํหรบัทุกคนในทมีของคุณทต่ีอ้งใชโ้ทรศพัทใ์นการส่อืสารและสาํหรบัผทู้ต่ีอ้งการประสบความสาํเรจ็ดา้นการ
สอ่ืสารและในการทาํงานกบัลกูคา้,ผมู้งุ่หวงั,เพอ่ืนรว่มงาน,นกัลงทุนและผบู้งัคบับญัชาของตน

ผเู้รียนจะประสบความสาเรจ็อย่างไรหรือได้รบัอะไรหลงัจากจบหลกัสูตร ?

• สามารถส่อื สารทางโทรศพั ทก์ บั ลกู คา้ ลกู คา้ , เพอ่ื นรว่ มงาน และผบู้ งั คบั บญั ชาไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
• หลกี เลย่ี งความผดิ พลาด, ความไมส่ ุภาพ และความไมเ่ ป็นมอื อาชพี ในการสนทนาทางโทรศพั ทก์ บั ลกู คา้
• สอ่ืสารในทป่ีระชุมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
• ทกัษะการนําเสนออยา่งมนั่ใจผา่นการประชุมทางวดิโีอ
• การสอ่ืสารทางโทรศพัทอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพในทุกแงม่มุธุรกจิและการทาํงาน

หลกั สูตรนี้เหมาะกบั ใคร ?

• พนกั งานทต่ี อ้ งการพฒั นาทกั ษะดา้ นสงั คม (Soft Skills)
• ผบู้รหิารอายนุ้อยกวา่ทต่ีอ้งการพฒันาการสอ่ืสารกบัผคู้นในธุรกจิรวมถงึเพอ่ืนรว่มงานทอ่ีายุมากกวา่
• ผบู้รหิารระดบัอาวุโสทต่ีอ้งการสอ่ืสารกบัผคู้นในธุรกจิและเพ่อืนรว่มงานทอ่ีายุน้อยกวา่
• ผจู้ดัการผลติภณัฑ์
• พนกังานตอ้นรบั
• ผบู้รหิารฝ่ายบรกิารลกูคา้
• ผบู้รหิารฝ่ายสนับสนุนลูกคา้
• ผจู้ดัการบญัชี
• ผจู้ดัการฝ่ายขาย
• ผจู้ดัการโครงการ
• หวัหน้าทมี
• ผปู้ระกอบการ

ช่องทางการชำระ

1. พร้อมเพย์ (Prompt Pay)

เลขทะเบียนนิติฯ :: 0305563003318

 • Prompt Pay QR Code

  image
  Contact Number :- (+66) 06 1475 1971

Note: If any issues faced while making payments please connect with us on Line Id :- @skills-byond

2. โอนเงินผ่านบัญชี (Bank Transfer)

Bank Transfer

 • ธ.กสิกรไทย (Kasikorn Bank)
 • สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (Empire Tower Branch)
 • เลขที่บัญชี 0713940534 (A/C Number)
 • ชื่อบัญชี บจก. เวโลซิต้า (Account Name: Velocita Co., Ltd.)

Note: If any issues faced while making payments please connect with us on Line Id :- @skills-byond

3. ตัวเลือกการผ่อนชำระ (Installment Option)

Installment options are available and the no of months is either 6 months or 10 months

 • 6 months option :-
 • Praesent consectetur massa facilisis vehicula hendrerit.
 • Ut mollis enim sed porta auctor.
 • Duis rhoncus nisi vel sem faucibus, consectetur gravida massa tempor.

Note: It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining


Give a Message

Contact Info

เราให้บริการสอนและฝึกอบรมออนไลน์ทั่วราชอาณาจักรไทย เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณทุกเมื่อ ผ่านช่องทางการติดต่อเรา อีเมล, LINE และ เบอร์โทร หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเรียนกับเรา

Velocita Co., Ltd. ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา

(+66) 06 1475 1971

Line : @skills-byond

www.facebook.com/skillsbyond

info@skillsbyond.com

Contact us by Phone

Phone Timings: 0800-2000 hrs

(+66) 06 1475 1971

Give your Feedback

Help us improve!

Services and Support

Get your doubts cleared